e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =
e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego
"eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Umowa nr: POIG.08.03.00-10-147/13-00 z dn. 26.11.2013 r.
Wartość projektu: 784 300,00 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
Oś Priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie VIII.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion
Instytucja Zarządzająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Montaż finansowy projektu:
UE: 666 655,00  zł
Budżet Państwa: 117 645,00 zł
 
Miastu Piotrków Trybunalski udało się pozyskać dofinansowanie UE na realizację projektu „e-Rodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclsion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W dniu 26.11.2013 w Warszawie podpisano umowę finansową przedmiotowego projektu.
Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony i nieodpłatnie przekazany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla  104 gospodarstw domowych. W tej edycji  konkursowej wyżej wymienione wsparcie uzyska 60 rodzin zastępczych oraz 44 uczniów piotrkowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, pobierających stypendia socjalne. Dodatkowo planuje się zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy socjoterapeutycznej „Bartek” (16 szt. – dla 4 lokalizacji w mieście) oraz Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR (1 szt.)
Niniejszy Projekt jest uzupełnieniem projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”, realizowanego we współpracy z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej  oraz „Piotrkowska platforma e-learningowa”. 
← powrót