Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Razem możemy więcej

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =
Umowa nr: RPLD.09.02.01-10-A001/17 z dn. 29.11.2017 r.
Wartość projektu: 1 262 995,20 zł
Okres realizacji: 2017 – 2019.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 073 545,92 zł.
Budżet Państwa: 58 641,28 zł
Budżet Miasta: 100 800,00 zł.
Środki Partnerów Projektu: 30 008,00 zł
 
W ramach działań projektowych planuje się m.in.:
- Usługi opiekuńcze  dla  38  osób niesamodzielnych (30K, 8 M), realizowane w ich środowisku domowym przez wykwalifikowanych 3 opiekunów Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

- Stworzenie Klubu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Działania klubu adresowane będą do grupy 15  niesamodzielnych osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym  z terenu miasta Piotrkowa Tryb. Osoby te to w większości podopieczni WTZ 
w Piotrkowie Tryb., którzy chcą kontynuować zajęcia w godzinach popołudniowych. Dodatkowo wsparciem objętych zostanie 15 opiekunów faktycznych.  Klub będzie stanowić  uzupełnienie oferty Warsztatów Terapii Zajęciowej o  charakterze opiekuńczym, samopomocowym i terapeutyczno-aktywizującym. Klub będzie czynny:  od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 - 19.30. Przeznaczony jest dla mieszkających w Piotrkowie Tryb., osób niesamodzielnych, które na skutek niepełnosprawności wymagają opieki, pomocy
i wsparcia w  organizacji codziennego życia, spędzania czasu wolnego, integracji ze społecznością oraz  odbudowaniu lub podtrzymywaniu umiejętności pełnienia ról społecznych.

- Uruchomienie 4 mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych. Lider projektu, którym jest Miasto Piotrków Trybunalski na czas realizacji  projektu  oraz  w okresie jego  trwałości wniesie 4 mieszkania, będące w jego zasobie. Są to pomieszczenia do remontu, którego część  kosztów (prace wykończeniowe - koszt robocizny tych prac będzie wliczony w  wkład własny Partnera). Usługami związanymi z mieszkaniami wspomaganymi  w okresie 18 miesięcy objętych  zostanie 18 osób niesamodzielnych.

- Stworzenie  nowego oddziału środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej , przy ul. Wojska Polskiego 54. Świetlica będzie przeznaczona dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe: grupa młodsza (5-10 lat), grupa starsza (11-16 lat). Planuje się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz artystyczno- kulturalnych.

O G Ł O S Z E N I E
 
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Nr PRLD.09.02.01-10-a001/17-00 oświadczam, że utrzymywana jest trwałość w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków mających zastosowanie do wydatków w ramach cross-financingu określonych w niniejszych wytycznych. Zobowiązujemy się do  prowadzenia oddziału Środowiskowej Świetliccy  „PROMYK” oraz mieszkań wspomaganych.

Załączniki artykułu

← powrót