Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =
Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich
Umowa nr: UDA-RPLD.02.02.00-00-011/10-00 z dn. 30.11.2010 r.
Wartość projektu: 2 531 517,25 zł
Okres realizacji: 2008 - 2014

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.2: Gospodarka odpadami
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 877 639,79  zł
Budżet Miasta: 653 877,46 zł
Rekultywacja ma na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenu, a także zmniejszenie uciążliwości oddziaływania  składowiska odpadów na środowisko. Rekultywacja ma doprowadzić teren składowiska do stanu zbliżonego do naturalnego przez wprowadzenie odpowiedniej roślinności.
Przedsięwzięcie obejmuje następujące etapy robót:
-       odgazowanie obszaru składowiska w ramach elektrowni biogazowej,
-       rekultywację techniczną poprzez przykrycie wierzchowiny i skarp składowiska ziemią,
-       rekultywację biologiczną poprzez sukcesywne wysianie nasion roślin ochronnych i krzewów,
-       roboty towarzyszące - rozbiórki istniejących obiektów.
 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dołach Brzeskich jest położone w granicach administracyjnych gminy Grabica, około 8 km na północ od Piotrkowa Trybunalskiego. Obejmuje ono działki o numerach od 251 do 257 o łącznej powierzchni 6,19 ha. Składowisko zostało przeznaczone do wypełnienia w 1982 r. po przystosowaniu istniejącego wyrobiska po wydobyciu kruszywa. Do 1995 r.  przyjmowano odpady przemysłowe i komunalne, natomiast od 1996 r. wyłącznie odpady komunalne. W latach 1999 i 2000 wybudowana została instalacja odgazowująca składowisko, a w 2002 rozpoczęto produkcję energii elektrycznej w oparciu o ujmowany gaz,  która funkcjonowała do 2007 r. (zaprzestanie produkcji ze względu na zmniejszającą się ilość gazu).
Od 2008 r. spalanie gazu następuje w pochodniach w celu uniknięcia zagrożenia samozapłonem lub wybuchem.
Z dniem 31.03.2008 r. w wyniku zapełnienia składowiska zaprzestano przyjmowania odpadów na mocy decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16.05.2008 r. znak: RO.VI-IW-6620/8/2008  w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dołach Brzeskich, Gmina Grabica.
W/w obiekt w latach 1982-2007 służył jako składowisko odpadów dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gminy Grabica.
W dniu 08 maja 2009 r. została podpisana umowa na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich gm. Grabica  z Firmą Usługowo-Handlową „ELGAR” z/s w Bełchatowie, Józefów 2D. Termin realizacji umowy: od 08.05.2009 r. do 30.06.2014 r. Wartość robót: 1.830.763,99 zł brutto.
Przedmiot umowy obejmuje:
1.    prace przygotowawcze:
a.     roboty pomiarowe w terenie,
b.     uszczelnienie terenu wokół studni odgazowania,
c.     ustawienie kręgów betonowych na studniach odgazowania,
d.     budowę 2 studni odgazowujących.
2.    rekultywację techniczną:
a.    wykonanie nasypów wierzchowiny,
b.    wykonanie nasypu wjazdu na wierzchowinę,
3.    rekultywację biologiczną:
a.    okrycie wierzchowiny składowiska warstwą ziemi urodzajnej,
b.    okrycie skarp warstwą ziemi urodzajnej,
c.    zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne na wierzchowinie i skarpach,
d.    zabiegi agrotechniczne na terenach: placu manewrowego, wjazdu, terenu wykorzystywanego na część socjalną,
4.    roboty rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia.
 
Zakres prac rekultywacyjnych wykonanych w 2009 r.
Geodezyjne zaplanowanie robót ziemnych
Orka i włókowanie w celu wykonania spadków
Wykonanie wjazdu na wierzchowinę.
Wyznaczanie 4 sektorów rekultywacji.
Zabezpieczenie dołu po demontażu wagi samochodowej.
Rekultywacja techniczna.
Montaż studni gazowych w południowej części składowiska.
Zakończenie wjazdu na wierzchowinę.
Realizacja warstwy biologicznej na skarpach składowiska.
Nasadzenie drzew i krzewów w pasach zieleni, nasadzenie wierzby wiciowej u podstawy skarp.
Koszenie pielęgnacyjne traw na zagospodarowanych skarpach.
Prowadzenie monitoringu składowiska.
Roboty rozbiórkowe części obiektów(boksów na surowce wtórne, punktu mycia kontenerów, budynku hydroforni, zasypanie brodzika dezynfekcyjnego gruzem uzyskanym z rozbiórek, likwidacja zbiornika p.poż., demontaż słupów ogłoszeniowych, demontaż budynku socjalnego.
 
Zakres prac rekultywacyjnych wykonanych w 2010 r.
Kontynuacja rekultywacji technicznej i biologicznej. W drugim roku prac, nadal jednym z głównych zadań stanowiła rekultywacja techniczna i biologiczna wierzchowiny i skarp. Rekultywacja techniczna ma na celu prawidłowe ukształtowanie powierzchni składowiska, ponieważ zachodzące w nim zjawiska, powodują jego osiadanie. Natomiast  biologiczna ma za zadanie stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju roślinności na wierzchowinie i skarpach.
Orka terenów obsianych z pooraniem masy zielonej. Wykonano orkę terenów zadarnionych na pow. 1,6 ha.
Zakończenie nasadzeń w pasach zieleni. W roku 2010 ukończono zaplanowane nasadzenia. Jednakże część nasadzeń u podnóża skarp została uszkodzona przez osuwiska spowodowane obfitymi opadami w miesiącu sierpniu. Zostały uzupełnione w roku 2011.
Koszenie pielęgnacyjne traw na zagospodarowanych skarpach. Sukcesywne koszenie pielęgnacyjne skarp na całej powierzchni.
Prowadzenie monitoringu składowiska. Stałym elementem rekultywacji jest ciągłe prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej:
- monitoring emisji do powietrza,
- ewidencji przyjmowanych odpadów do wbudowania na składowisku odpadów,
- ewidencja ilości gazu i odcieków wraz z określeniem ich składu.
- określenie jakości wód podziemnych,
- badanie powierzchni składowiska.
Wzrost stawki podatku VAT spowodował zwiększenie wartości projektu z kwoty 2.523.099,98 zł do kwoty 2.531.517,25 zł – zgodnie z podpisanym w dn. 07.09.2011 r. aneksem nr UDA-RPLD.02.02.00-00-011/10-02 do umowy dofinansowania projektu.
Zakres prac rekultywacyjnych wykonanych w 2011 r.
W roku 2011 kontynuowano rekultywację biologiczną – wysiew rzepiku, równanie powierzchni rekultywowanego terenu, uzupełnienie nasadzeń, które  zostały uszkodzone przez osuwiska spowodowane obfitymi opadami w roku 2010. Ponadto prowadzono monitoring składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres prac rekultywacyjnych wykonanych w 2012 r.
Orka terenów obsianych rzepikiem.
Wyrównanie powierzchni wierzchowiny.
Wysiew nasion rzepiku na wierzchowinę składowiska.
Roboty rozbiórkowe części obiektów: pasa drogowego, hydrantów p. poż. ogrodzeń.
Prowadzenie monitoringu składowiska.
Zakres prac rekultywacyjnych wykonanych w 2013 r.
Orka wierzchowiny z przeoraniem masy zielonej.
Orka wierzchowiny z wyrównaniem powierzchni spadków.
Orka terenu placu manewrowego.
Użyźnienie terenu placu i wjazdu na wierzchowinę.
Wysiew mieszanki traw.
Koszenie pielęgnacyjne traw.
Prowadzenie monitoringu składowiska.
Zakres prac rekultywacyjnych wykonanych w I półroczu 2014 i zakończenie rekultywacji składowiska odpadów:
Koszenie wierzchowiny i skarp.
Zakończenie prac rekultywacyjnych.
Prowadzenie monitoringu składowiska.
W wyniku realizacji prac rekultywacyjnych w latach 2008-2014 nastąpiła poprawa stanu środowiska przyrodniczego w powiecie piotrkowskim, a w szczególności:
przywrócono wartości przyrodnicze i krajobrazowe zdegradowanego terenu dzięki nowym nasadzeniom zieleni,
stworzono możliwość powstania siedlisk przyrodniczych na zdegradowanym terenie,
poprawiono estetykę krajobrazu oraz wartości architektoniczne terenu;
zwiększono udział obszarów zielonych w powierzchni powiatu piotrkowskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
← powrót