Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porannej

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porannej
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porannej. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 18, jako działka nr 427/1 o pow. 270 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00003138/3.
 
3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana.
 
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim działka nr 427/1 obr. 18 położona jest w terenie 59KX – teren publicznego ciągu pieszego.
 
5. Części nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat
- o pow. 80 m2 z przeznaczeniem na zieleń
oraz
na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XLVIII/604/22 z dnia 23 lutego 2022 r. na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
- o pow. 70 m2 z przeznaczeniem na zieleń
- o pow. 84 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
zaznaczone na załączniku graficznym do niniejszego wykazu.
 
6. Czynsz dzierżawny wynosi:
- dla części o pow. 70 m2  z przeznaczeniem na zieleń
66,50 zł + 23% VAT = 81,80 zł brutto rocznie
- dla części o pow. 84 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
79,90 zł + 23% VAT = 98,15 zł brutto rocznie
- dla części o pow. 80 m2 z przeznaczeniem na zieleń
76,00 zł + 23% VAT = 93,48 zł brutto rocznie
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawcy zobowiązani będą do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 6.
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2022 r. do dnia 17.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
(-) Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki artykułu

← powrót