Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej
 
  1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 9/11 A
  2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków obrębu 20, jako działka nr 104/9 o  powierzchni 0,0181 ha, objęta jest księgą wieczystą Nr PT1P/00002602/0 i stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
  3. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZP – zieleń parkowa i skwery.
  4. Do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony 3 lat, przeznacza się część nieruchomości opisanej w pkt 1 i 2, pod pawilonem usługowym o powierzchni 35 m2, usytuowanym w zespole pawilonów przy ul. Sulejowskiej.
  5. Przedmiot dzierżawy zaznaczony został na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego wykazu.
  6. Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy wynosi:
7,54 zł/m2/m-c x 35 m2 = 263,90 zł netto.
Do czynszu dolicza się podatek VAT w stawce podstawowej obowiązującej w danym roku - obecnie w wysokości 23%.
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.
  1. Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  2. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej miesięcznemu czynszowi netto określonemu w pkt. 6 wykazu.
  3. Kaucję, o której mowa w pkt. 8 wykazu należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy.
  4. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od 21.09.2022 r. do 12.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 
 
← powrót