Wykaz lokalu mieszkalnego ul. Sulejowska 25 m. 13

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 211 Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 lipca 2021 roku
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
1. Lokal mieszkalny nr 13 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 20 jako działka nr 169 o pow. 0,0807 ha.Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00037567/6.
2. Ww. lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 63,63 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 6363/122803 części.
3. Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe. 
4. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu. 
5. Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 228 000,00 zł, w tym:
cena lokalu wynosi: 213 000,00 zł
cena ułamkowej części gruntu wynosi: 15 000,00 zł. 
6. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.
7. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 21 lipca 2021 r. do dnia 11 sierpnia 2021 r.
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 
8. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
(-) Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót