Dzisiaj: Środa 30 listopada 2022

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Regatowej

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul.  Regatowej
 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Regatowej. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski.
 
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 18, jako działka nr 81/2 o pow. 1607 m2 oraz nr 82/4 o pow. 666 m2. Działka oznaczona nr 84/2 ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00052200/7.
    
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.
                                                                                                                             
4. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z którym działki nr 81/2 i 82/4 położone są w terenie 2MN  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 
5.  Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się część działki nr 81/2 oraz część działki 82/4 o łącznej powierzchni 240 m2, stanowiące nieruchomość opisaną w pkt 2 z przeznaczeniem na tereny do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
   
6. Czynsz dzierżawny wynosi 516,60 zł brutto rocznie.
Tereny przeznaczone do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych
240 m2 x 1,75 zł/m2 + 23% VAT = 420 zł + 23% VAT = 516,60 zł brutto rocznie.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 6.                                                      
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.                       
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2022 r. do dnia 12.10.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
(-) Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót